Βερνίκι εποξειδικό DECOFIN Epoxy Sf Durostick

25.00125.00

Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DECOFIN EPOXY MSDS A

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DECOFIN EPOXY MSDS B

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνίκι εποξειδικό DECOFIN Epoxy Sf Durostick

  • Υψηλής αντοχής ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ εποξειδικο βερνίκι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες
  • Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό
  • Δημιουργεί σκληρή, μή απορροφητική επιφάνεια
  • Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων και είναι κατάλληλο για χώρους με απαιτήσεις αυστηρής υγιεινής
  • Ιδανικό για εφαρμογές σε πισίνες, συντριβάνια, πάγκους κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και φιλοξενίας
  • Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας είναι κατάλληλο για δάπεδα με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές και χημικές αντοχές
  • Τοποθετείτε σε πέτρες αλλά και σε κατασκευές πατητής τσιμεντοκονίας
  • Κατανάλωση: 200-300gr / m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
  • Συσκευασία: 750 gr – 5kg

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2
Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου:

Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH205: Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
EUH208: Περιέχει προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

.προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη)

Άλλοι κίνδυνοι: Άνευ αντικειμένου

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4
Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1B: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B
Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Acute Tox. 4: H302+H332 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής
Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Skin Corr. 1B: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει 3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη, Cycloaliphatic amine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

βενζυλική αλκοόλη, Cycloaliphatic amine, 3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη

Άλλοι κίνδυνοι: Άνευ αντικειμένου

 

 

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

5kg, 750gr

Εταιρία

Durostick