Βερνίκι πολυουρεθανικό DECOFIN Polyurethane Durostick

18.0095.00

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία και φυσικές πέτρες

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DECOFIN POLYOR MSDS A

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DECOFIN POLYOR MSDS B

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνίκι πολυουρεθανικό DECOFIN Polyurethane Durostick

  • Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών με διαλύτες
  • Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και στις καιρικές επιδράσεις
  • Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές
  • Μετα την εφαρμογή του δημιουργεί μια διάφανη ματ προστατευτική μεμβράνη που δεν κιτρινίζει
  • Κατάλληλο για την προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, παστώδων πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Κατανάλωση: 1 kg / 7-8 m2 ανα στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1 STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου:

Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P312: Καλέστε το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο EUH208: Περιέχει μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας, μεθακρυλικός μεθυλεστέρας. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

οξικός n-βουτυλεστέρας, μεθακρυλικός μεθυλεστέρας, μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας

Άλλοι κίνδυνοι: Άνευ αντικειμένου

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4 Aquatic Chronic 3: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3 Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου:

Acute Tox. 4: H312+H332 – Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής Aquatic Chronic 3: H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P312: Καλέστε το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH204: Περιέχα ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση EUH208: Περιέχει Hexamethylene diisocyanate, oligomers, διισοκυανικός εστέρας του εξαμεθυλενίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Hexamethylene diisocyanate, oligomers, διισοκυανικός εστέρας του εξαμεθυλενίου, ξυλόλιο, αιθυλοβενζόλιο

Άλλοι κίνδυνοι:  Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

5kg, 750gr

Εταιρία

Durostick