Βερνικόχρωμα Kraft HARD&GLOSS για ξύλα και μέταλλα 750ml

8.8012.50

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας για ξύλα και μέταλλα KRAFT HARD&GLOSS σε πολλές έτοιμες αποχρώσεις σε 2 διαφορετικές συσκευασίες.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: KRAFT-HARD-GLOSS_msds_vol.2-GR

Δείτε το χρωματολόγιο εδώ: https://kraftpaints.gr/color-brochures/

 

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: 110 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνικόχρωμα Kraft HARD&GLOSS για ξύλα και μέταλλα 750ml

  • Άριστη κάλυψη και γυαλάδα
  • Υψηλή καλυπτικότητα 12-16m2 ανά λίτρο
  • Διαθέσιμο σε συσκευασίες 750ml και 2,5lt
  • Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
  • Πολύ ανθεκτική επιφάνεια

Οδηγίες ασφαλείας:

1) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διαφυλάξεις του κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες προσαρμογές και μετατροπές). To προιόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον  αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.

Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου

Ευφλεκτο υγρό, κατηγορία 3   Η226  Υγρο και ατμοί, ευφλεκτα

Ειδική τοξικότητα στα οργανα-στόχους ύστερα απο μία εφάπαξ εκθεση, κατηγορία 3 Η336  Μπορεί να προκαλεί υπνηλία ή ζάλη

Οφθαλμικη ερεθισμός, κατηγορία 1   Η319   Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2  Η315  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επανειλημένη έκθεση, κατηγορία 2  Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλαβες στα όργανα ύστερα από επανειλημένη έκθεση.

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, κατηγορία 3  Η412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

2) Στοιχεία ταξινόμησης

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Η412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH208  Περιέχει ΔΙΣ (2-ΑΙΘΥΛΕΞΑΝΙΚΟ) ΚΟΒΑΛΤΙΟ, ethyl methyl ketome oxine

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P210 Μακριά απο θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Ρ233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

Ρ264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο

Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφερατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστει σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Ρ312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ρ102 Μακριά απο παιδιά

Ρ370+Ρ378  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO2 αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε

Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: xylene (mixtures of isomers) Hydrocarbons C9-C11, n-alkanes, isoalcanes, cyclics, <2% Hydrocarbons, C9 , aromatics

1-methoxy 2-propanol

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το προιόν δεν περιέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΧΡΩΜΑ

Ασημί, Δελφινί, Καστανιά 106, Κυπαρισσί, Λευκό Γυαλιστερο, Μαύρο Γυαλιστερό, Μαύρο ματ, Φωτιά, Χαλκός, Χρυσό

Εταιρία

KRAFT

OEM