Βερνικόχρωμα METAL 3in1 Kraft λείο γυαλιστερό

12.9032.90

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες (βάφει πάνω στην σκουριά)

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: METAL 3 IN 1 METALLIZED MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνικόχρωμα METAL 3in1 Kraft λείο γυαλιστερό

  • Βάφει απευθείας στην σκουριά χωρίς να απαιτήται αστάρι
  • Αντέχει στο κιτρίνισμα και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
  • Για αποτελεσματική προστασία χρειάζεται 2-3 επιστρώσεις
  • Διατίθεται σε λείο, σφυρήλατο, μεταλιζέ ματ και γυαλιστερό
  • Κατανάλωση: 8-10 m2 / lt
  • Αραίωση: Διαλυτικό Νίτρου
  • Παράγεται στην Ελλάδα

Οδηγίες ασφαλείας:

1) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διαφυλάξεις του κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες προσαρμογές και μετατροπές). To προιόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον  αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.

Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου

Ευφλεκτο υγρό, κατηγορία 3   Η226  Υγρο και ατμοί, ευφλεκτα

Ειδική τοξικότητα στα οργανα-στόχους ύστερα απο μία εφάπαξ εκθεση, κατηγορία 3 Η336  Μπορεί να προκαλεί υπνηλία ή ζάλη

 

2) Στοιχεία επισήμανσης

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η226 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

EUH 066  Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P210 Μακριά απο θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Ρ233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο

Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφερατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστει σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Ρ312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ρ102 Μακριά απο παιδιά

Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Ρ370+Ρ378  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO2 αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε

Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: Hydrocarbons C9-C11, n-alkanes, isoalcanes, cyclics, <2% aromatics

2.3 ΄Αλλοι κίνδυνοι

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προιόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο απο 0,1%.

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΧΡΩΜΑ

Κυπαρισσί, Λευκό Γυαλιστερο, Μαύρο Γυαλιστερό

ΒΑΡΟΣ

2.5lt, 750ml

Εταιρία

KRAFT

OEM