Αδιαβροχοποιητικό πλακιδίων D-29 Durostick 1lt

16.00

Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό εμποτισμού πλακιδίων και γρανιτων D-29, 1lt

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: D-29 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αδιαβροχοποιητικό πλακιδίων D-29 Durostick 1lt

  • Ειδικό αδιαβροχοποιητικό-ελαιοαπωθητικό σιλοξανικής βάσης
  • Ετοιμο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Η μικρομοριακή δομή του επιτρέπει την υψηλή διεισδυτικότητα του σε κεραμεικα πλακίδια, γυαλισμένους ή μη γρανίτες χωρίς να αλλάζει την απόχρωση τους
  • Δημιουργεί ένα αόρατο φίλμ προστασίας χωρίς να ξεφλουδίζει και να γλιστρά
  • Αποτρέπει την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, μελάνι, ρύπους απο κατοικίδια και ατμοσφαιρικούς ρύπους
  • Κατανάλωση: 100-150 ml / m2 / ανά στρώση
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα για επαφή με το δέρμα, Κατηγορία 4 Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2 Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1 Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Acute Tox. 4: H312 – Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P312: Καλέστε το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P331: MHN προκαλέσετε εμετό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), Naphtha (petroleum), heavy alkylate, < 0.1 %

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg

Εταιρία

Durostick

OEM