Αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων D-22 Durostick 1lt

18.00

Αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων και γρανιτών D-22 για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Διάφανο ματ υγρό, σιλοξανικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά. Αποτρέπει το λέκιασμα από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκουριές, ρύπους κατοικίδιων ζώων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά. Η εφαρμογή του σε μάρμαρο και γρανίτες, εμποδίζει για τουλάχιστον 4 χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ιδανικό για χρήση σε μνημεία, αγάλματα κ.ά.

Δείτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: D-22 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων D-22 Durostick 1lt

  • Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διάφανο, ματ υγρό σιλοξανικής βάσης
  • Υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology)
  • Δεν δημιουργέι επιφανειακό φίλμ, δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά
  • Αποτρέπει λεκιασμα απο λάδι, κρασί, αναψυκτικό, σκουριές, μελάνι, ρύπους κατοικίδιων ζώων κ.α
  • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες
  • Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Διαρκεί για τουλάχιστον 4 χρόνια
  • Κατάλληλο για χρήση σε μνημεία, αγάλματα κ.α
  • Κατανάλωση: 100-150 ml / m2 ανα στρώση

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα για επαφή με το δέρμα, Κατηγορία 4 Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2 Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1 Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Acute Tox. 4: H312 – Επιβλαβές σε επαφή με то δέρμα. Aquatic Chronic 2: H411 – Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME ТО ΔΕΡΜΑ (ή με тα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα тα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P312: Καλέστε το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P331: MHN προκαλέσετε εμετό. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); Naphtha (petroleum), heavy alkylate, < 0.1 % EC 200-753-7; Alkanes, C11-15-iso-

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg

Εταιρία

Durostick