Αδιαβροχοποιητικό αρμών D-16 Durostick 500ml

7.00

Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων D-16 για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 500ml

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:D-16 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αδιαβροχοποιητικό αρμών D-16 Durostick 500ml

  • Διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης αρμών σιλοξανικής βάσης
  • Προστατεύει επιφάνειες αρμόστοκων από την απορρόφηση λεκέδων και υγρασίας
  • Στεγανοποιεί τριχοειδής ρωγμές σε αρμόστοκους που εμφανίζονται λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή απότομης αφυδάτωσης κατα την αρμολόγηση
  • Σε εσωτερικούς χώρους π.χ μπάνια, εμποδίζει την απορρόφηση υγρασίας και συνεπώς την εμφάνιση μούχλας
  • Σε εξωτερικούς χώρους αποτρέπει την αποκόλληση πλακιδίων που είναι πιθανό να συμβεί λόγω παγετού
  • Η υδαταπωθητικότητα διατηρειτε για 3 χρόνια
  • Κατανάλωση: 25-50 m2 /1 lt ανάλογα με την διάσταση των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2 Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1 Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P312: Καλέστε το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P331: MHN προκαλέσετε εμετό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.5 kg

Εταιρία

Durostick

OEM