Αποφρακτικό D-14 Durostick 1800gr

6.90

Αποφρακτικό για σωλήνες και σιφώνια

Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που απαλλάσσει από χρήση ατσαλίνας ή άλλες δαπάνες απόφραξης. Ξεβουλώνει νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, πουρί, τρίχες, χαρτιά και πανιά. Απαραίτητη η λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων, όπως αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:D-14 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αποφρακτικό D-14 Durostick 1800gr

  • Άμεση δράση που σας γλυτώνει απο το κόστος απόφραξης
  • Ξεβουλώνει σε λίγα λεπτά νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες
  • Διαλύει συσσωρευμένα λίπη, χαρτιά, τρίχες, πουρί και πανιά
  • Κατα την εφαρμογή του ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας που αναφέρει η συσκευασία
  • Κατανάλωση: 500-1800 gr ανάλογα την διάμετρο της σωλήνας και την συσσώρευση ρύπων

Οδηγίες ασφαλείας:

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νo1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1

Skin Corr. 1A: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Skin Corr. 1A: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102: Μακριά από παιδιά.
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ (συνέχεια)

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

θειικό οξύ

2.3 Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM