Αδιαβροχοποιητικό NANO PROOF CERAMIC DS-270 Durostick

5.6021.00

Υδαταπωθητικό σοβά-μπετόν,πήλινων και πέτρινων επιφανειών

Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας για αδιαβροχοποίηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Eφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα όπως κεραμίδια, πλακίδια cotto, μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, πήλινα και κεραμικά. Προσφύεται άριστα και δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Άοσμο, υδατικής βάσης, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:NANO PROOF DS-270 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αδιαβροχοποιητικό NANO PROOF CERAMIC DS-270 Durostick

  • Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας
  • Κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών
  • Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Εφαρμόζεται σε πορώδη υποστρώματα όπως cotto, μπετόν, σοβάς, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, απορροφητικά πλακάκια κ.α
  • Εμποδίζει την εμφάνιση τριχοειδών ρογμών και δίνει υδροφοβικές ιδιότητες στην επιφάνεια χωρίς να εμποδίζει την διαπνοή της
  • Είναι άοσμο και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον
  • Κατανάλωση: 8-11 m2 / lt ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Ενδείξεις κινδύνου:  Άνευ αντικειμένου

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [ECno. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Άλλοι κίνδυνοι: Άνευ αντικειμένου

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

3.5lt, 750ml

Εταιρία

Durostick

OEM