Χρώμα πισίνας POOL PAINT 2 συστατικών

51.90253.00

Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2 συστατικών του εργοστασίου Χρωμοδομή. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χλώριο στα χημικά της πισίνας και το θαλασσινό νερό. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, ελαστικότητα και σκληρότητα.

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Χρώμα πισίνας POOL PAINT 2 συστατικών

  • Χρώμα: Σιέλ
  • Εξαιρετική αντοχή στα χημικά της πισίνας και στο θαλασσινό νερό
  • Συσκευασία: 5kg , 25 kg
  • Χρώμα 2 συστατικών

 

EPOXY ΒΑΦΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

210-7793777

 

 

  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Βουτανόλη. Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κατηγορία προϊόντος Α/ι (Δ) ‘Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 495gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).
EPOXY ΒΑΦΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:

210-7793777

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Ρ261: Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις και εκνεφώματα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3,6-διαζα-οκτανεθυλενιδιαμινο τριαιθυλενετετραμίνη, Ξυλόλιο.

Κατηγορία προϊόντος Α/ι (Δ) ‘Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 495gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Μάρκα

CHROMODOMI

OEM

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

25kg, 5kg