Υγρό γυαλί Durostick Liquid Glass

11.00140.00

Διάφανη εποξειδική ρητίνη υγρού γυαλιού 2 συστατικών.

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Υγρό γυαλί Durostick Liquid Glass

 • Λόγω της μορφής του (υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων.
 • Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά στον ‘εγκλωβισμό – εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες, φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.
 • Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες.
 • Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και εξαιρετική ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
 • Διαθέσιμο σε συκευασίες: 375gr (Α+Β 240gr+135gr)-3kg(Α+Β 1.930gr+1.070gr)-5kg (Α+Β 3.217gr+1.783gr)

 

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830 4/1/2017 EL (ελληνικά) 2/9

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Προσοχή

Επικίνδυνο περιεχόμενο:  Περιέχει Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane, 2,3-εποξυπροπυλ νεοδεκανοϊκό

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP): 

 • H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
 • H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
 • H341 – Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων
 • H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
 • H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):

 • P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
 • P102: Μακριά από παιδιά
 • P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
 • P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
 • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
 • P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 210-7793777

Επιπλέον πληροφορίες

ΒΑΡΟΣ

375gr, 3kg, 5kg

Εταιρία

Durostick