Καθαριστικό βόθρων D-15 Durostick 5kg

45.00

Καθαριστικό βόθρων και αποχετευσεων

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: D-15 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό βόθρων D-15 Durostick 5kg

  • Ισχυρό καθαριστικό που λειτουργεί πάνω σε συσσωρευμένα και στερεοποιημένα λίπη
  • Καθαρίζει την έξοδο διαφυγής των λυμάτων ελευθερόνοντας τα τοιχώματα των βόθρων
  • Αποφεύγεται την υπερχείλιση και τις δυσάρεστες οσμές κάνοντας οικονομία
  • Κατανάλωση: 600-800 gr / m3 ανάλογα την χρήση
  • Συσκευασία: 5 kg
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Οδηγίες ασφαλείας:

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ

2.1  Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νo1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3 Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1
Carc. 1B: Καρκινογένεση, Κατηγορία 1B
Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1

Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3
Muta. 2: Mεταλλαξιγένεση σε γεννητικά κύτταρα, Κατηγορία 2
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
STOT RE 2: Τοξικότητα συγκεκριμένη σε ορισμένα όργανα (επαναλαμβανόμενες εκθέσεις), Κατηγορία 2 STOT SE 3: Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3
STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Aquatic Chronic 3: H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Carc. 1B: H350 – Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
Eye Dam. 1: H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Muta. 2: H341 – Ύποπτο για πρόκληοη γενετικών ελαττωμάτων
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
STOT RE 2: H373 – Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση STOT SE 3: H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102: Μακριά από παιδιά.
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME ТО ΔΕΡΜΑ (ή με тα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα тα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Ethoxylated Undecyl Alcohol; Dichloromethane; vαφθαλίvιo; τριχλωροαιθυλένιο

2.3 Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 5 kg

Εταιρία

Durostick

OEM