Συντηρητικό ξύλου WOOD CARE Kraft

7.3023.00

Συντηρητικό εμποτισμού ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: WOOD CARE MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Συντηρητικό ξύλου WOOD CARE Kraft

  • Εμποτίζει και συντηρεί ταυτόχρονα κλείνοντας τους πόρους του ξύλου
  • Αχρωμο
  • Κατάλληλο για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές χρήσεις όπως περιφράξεις, στέγαστρα, εξωτερικές πόρτες κ.α
  • Ενισχυμένη σύνθεση με πολυουρεθάνη
  • Προστατεύει το ξύλο από το σαράκι, μύκητες, μπλέ κηλίδες και σήψη
  • Παράγεται στην Ελλάδα

Οδηγίες ασφαλείας:

1) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος  Ορισμός προιόντος: Μίγμα

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ 1272/2008 (CLP/GHS)

ASP TOX 1 H304

Aquatic Aqute H400

Aquatic chronic H410

Συστατικά άγνωστης τοξικότητας: Κάποιο ποσοστό του μίγματος αποτελείται απο συστατικά άγνωστης τοξικότητας: 1%

Συστατικά άγνωστης οικοτοξικότητας: Κάποιο ποσοστό του μίγματος αποτελείται απο συστατικά με άγνωστους κινδύνους για το υδατικό περιβάλλον: 1%

Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιησεις της

Ταξινόμηση: R66   R50/53

Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Στοιχεία επισύμανσης:

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές εισόδους. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Γενικά: Διαβάστε την ετικέτα πριν την χρήση. Μακριά απο παιδιά. Εαν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί τον περιέκτη του προιόντος ή την ετικέτα.

Πρόληψη: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Απόκρυση: Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Αποθήκευση: Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διάθεση: Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, διεθνείς κανονισμούς

Επικίνδυνα συστατικά: Nampthfa (petroleum), Hydrotreated heavy.

Συμπληρωματικά στοιχεία επισύμανσης: Περιέχει Permethrin (ISO), προπυκοναζόλη και 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει σκληρότητα του δέρματος ή σκάσιμο.

Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας:

Περιέκτες που πρέπει να φέρουν πώμα ασφαλείας για παιδιά: Ναι, ισχύει

Προειδοποιηση κινδύνου για την αφή: Ναι, ισχύει

Αλλοι κίνδυνοι που έχουν ώς αποτέλεσμα ταξινόμηση: Οχι

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

2.5lt, 750ml

Εταιρία

KRAFT

OEM