Καθαριστικό Durostick D-19 GRAFFITI REMOVER

14.90

Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων

Καθαρίζει αποτελεσματικά από graffiti, μαρκαδόρο ή στυλό, σοβατισμένους τοίχους, μπετόν, πέτρα, μάρμαρα, μεταλλικές επιφάνειες, τζάμια και πλακίδια. Κατάλληλο για τον καθαρισμό συνθημάτων σε αγαλμάτα, μνημεία, όψεις κτιρίων, παιδικά δωμάτια καθώς και επιφανειών που έχουν βαφτεί με το πολυουρεθανικό χρώμα DUROSTICK ANTIGRAFFITI, χωρίς να χρειάζεται επαναβαφή τους.

Δειτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:D-19 MSDS

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick D-19 GRAFFITI REMOVER

  • Συσκευασία : 500ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Κατανάλωση :Περίπου 500ml/3m² επιφάνειας

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1 Repr. 2: Τοξικό για την αναπαραγωγή, Κατηγορία 2 (H361d)

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Eye Dam. 1: H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Repr. 2: H361d – Ίσως να βλάπτει το έμβρυο

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε кαι κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

1-ethylpyrrolidin-2-one, τολουόλιο

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM