Καθαριστικό D-95 Durostick cleaner

4.50

 

Καθαριστικό υγρό για μούχλα

Καθαρίζει αποτελεσματικά χώρους όπου η συσσωρευμένη υγρασία δημιουργεί μούχλα, άλγη και βρύα. Εφαρμόζεται στους αρμούς του μπάνιου, της κουζίνας, σε ντουλάπες, κλειστές εξοχικές κατοικίες, αποθήκες, κελάρια, ντουζιέρες, ταβάνια μαγειρείων κλπ. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:D-95 MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό D-95 Durostick cleaner

  • Συσκευασία : 500ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Κατανάλωση : 1lt/5-6m² επιφάνειας

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Acute 1: Οξεία επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1
Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2
Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1
Met. Corr. 1: Διαβρωτικό για τα μέταλλα, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A
STOT SE 3: Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Aquatic Acute 1: H400 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Met. Corr. 1: H290 – Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
Skin Corr. 1A: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
STOT SE 3: H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Συστάσεις προφυλάξεων

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
EUH206: Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο)
EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC
no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Sodium hypochlorite, solution 20 % < Cl < 25 %, N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM