Απολυμαντικό DUROFRESH Durostick 750ml

4.80

Δραστικό καθαριστικό για κάδους απορριμμάτων και τουαλέτες

Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων με ευχάριστο άρωμα. Καθαρίζει αποτελεσματικά οικιακούς ή κοινόχρηστους κάδους απορριμμάτων και περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Απαραίτητο για δραστικούς καθαρισμούς σε απορριμματοφόρα οχήματα, λαϊκές αγορές, υπονόμους, κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες, όπου απαιτούνται συνθήκες υψηλής υγιεινής.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: DUROFRESH MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Απολυμαντικό DUROFRESH Durostick 750ml

  • Ισχυρό καθαριστικό και απολυμαντικό
  • Δεν επιτρέπει την δημιουργία δυσάρεστων οσμών
  • Προστατεύει απο την δημιουργία μικροβίων
  • Συσκευασία: 750ml
  • Το προϊόν χαρακτηρίζετε ως ερεθιστικό και πρέπει να διατηρείτε μακριά από παιδιά
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3 Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1 Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

 

Ενδείξεις κινδύνου:

Aquatic Chronic 3: H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Dam. 1: H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME ТО ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, Ethoxylated Undecyl Alcohol

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.75 kg

Εταιρία

Durostick

OEM