Βερνίκι διαλύτου VISTA Durostick μάτ

12.5034.50

Βερνίκη ματ διαλύτου για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: VISTA MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνίκι διαλύτου VISTA Durostick μάτ

  • Ακρυλικό διάφανο βερνίκη διαλύτου
  • Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία UV
  • Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
  • Τονίζει την φυσική απόχρωση των επιφανειών
  • Κατανάλωση: 5-8 m2 / lt
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα από εισπνοή, Κατηγορία 4
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2
Repr. 2: Τοξικό για την αναπαραγωγή, Κατηγορία 2 (H361d)
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
STOT RE 2: Τοξικότητα συγκεκριμένη σε ορισμένα όργανα (επαναλαμβανόμενες εκθέσεις), Κατηγορία 2
STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

2.2 Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου

Acute Tox. 4: H332 – Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Flam. Liq. 2: H225 – Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Repr. 2: H361d – Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT RE 2: H373 – Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P331: MHN προκαλέσετε εμετό
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Τολουόλιο, ξυλόλη (μίγμα ισομερών), αιθυλοβενζόλιο

Άλλοι κίνδυνοι

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

2.5lt, 750ml

Εταιρία

Durostick

OEM