Χρώμα για καλοριφέρ RADIATOR 750ml

6.5017.70

Γυαλιστερό χρώμα κατάλληλο για καλοριφέρ λόγο της μεγαλής του αντοχής στην θέρμανση. Καλύπτει εύκολα το παλιο χρώμα.

in stock
MPN: rdt Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Χρώμα για καλοριφέρ RADIATOR

  • Χρώμα: Λευκό
  • Απόδοση: 12-15 m2/lt

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

  • Προκειμένου το προϊόν να έχει την καλύτερη πρόσφυση πρέπει η επιφάνεια να είναι καθαρή απο σκουριές παλιά χρώματα κ.α
  • Το RADIATOR αποκτά όλες του τις ιδιότητες σε 20-30 μέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Πινέλο

– Ρολλό

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επαναλαμβανόμενη έκθεση κατηγορίας 1

Χρόνιος κίνδυνος για το περιβάλλον κατηγορίας 3

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

Η372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις και εκνεφώματα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P303 + P361 + P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

 

 

Κατηγορία προϊόντος Α/δ (Δ) ‘Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 300gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 295gr/lt.

Περιέχει Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%), Οκταϊκό κοβάλτιο και 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:210-7793777

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

2.5lt, 750ml

Εταιρία

CHROMODOMI