Καθαριστικό QUICK CLEANER Durostick 750ml

3.90

Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση

Δραστικό καθαριστικό υγρό με άρωμα φρεσκάδας. Αφαιρεί σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή καμένα λίπη, χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες εφαρμογής. Κατάλληλο για νιπτήρες, μπανιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, βρύσες, νεροχύτες, ανοξείδωτα και εμαγιέ σκεύη κουζίνας, κεραμικές εστίες, φίλτρα απορροφητήρων, πάγκους κουζίνας και φούρνους.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: QUICK CLEANER MSDS

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό QUICK CLEANER Durostick 750ml

  • Αφαιρεί καμμένα λίπη και σκληρή βρομιά χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες
  • Κατάλληλο για επαγγελματική και οικιακή χρήση
  • Εφαρμόζεται σε: Νιπτήρες, βρύσες, μπανιέρες απο πορσελάνη ή πλαστικό, ανοξείδωτα, κουζίνες εμαγιέ ή κεραμικές και σε προθερμασμένους φούρνους
  • Ξεπλένεται με άφθονο καθαρό νερό
  • Πρέπει να μένει μακριά απο παιδιά
  • Συσκευασία: 750ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα

Οδηγίες ασφαλείας:

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ

2.1  Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νo1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1 Skin Corr. 1B: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Skin Corr. 1B: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα кαι οφθαλμικές βλάβες

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Disodium metasilicate· 5H2O

2.3 Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.75 kg

Εταιρία

Durostick

OEM