Στεγανωτικό κεραμιδιών D-59 Durostick

Στεγανωτικό νερού κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, διαπνέον, χωρίς διαλύτες. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει την απόχρωση των επιφανειών, δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει. Προστατεύει από απορρόφηση υγρασίας για τουλάχιστον 10 χρόνια, αποτρέποντας την εμφάνιση ρωγμών εξαιτίας  χιονόπτωσης ή παγετού. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και εμποδίζει την εναπόθεση της λασποβροχής.

 

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Στεγανωτικό κεραμιδιών D-59 Durostick

  • Συσκευασίες: 1 lt, 5 lt
  • Κατανάλωση: 200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP)

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου:

Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME ТО ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό
P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC
no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

ΒΑΡΟΣ

1lt, 5lt

Εταιρία

Durostick

OEM