Καθαριστικό Durostick GLASS CLEANER

4.10

Καθαριστικό υγρό για τζάμια απλών και ενεργειακών τζακιών

Ειδικό καθαριστικό υγρό που αφαιρεί άμεσα, χωρίς τρίψιμο, επικολλημένη καπνιά από γυάλινες επιφάνειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη και κατάσταση. Είναι κατάλληλο για χρήση σε προστατευτικά τζάμια τζακιών, ενεργειακών τζακιών, τζάμια ξυλόσομπων και θερμαστρών.

Δειτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: GLASS CLEANER MSDS

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick GLASS CLEANER

  • Συσκευασία : 500ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Οδηγίες προφύλαξης : Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου

Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί о οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM