Καθαριστικό Durostick DS-210

5.00

Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες

Αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. Ταινίες από PVC ή από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακμές σε πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, κάσες και πόρτες από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο, αλλά και χαρτοταινίες που τοποθετούνται πριν το βάψιμο.

Δειτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DS-210 MSDS

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick DS-210

  • Συσκευασία : 180ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Acute 1: Οξεία επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1 Aquatic Chronic 1: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1 Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3 Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1 STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου

Aquatic Chronic 1: H410 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P312: Καλέστε το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες

EUH208: Περιέχει διπεντένιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

προπαν-2-όλη, διπεντένιο

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM