Καθαριστικό φυσικών πετρών D-7 Durostick

3.0012.80

Καθαριστικό φυσικών πετρών

Απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους όψη. Καθαρίζει σε βάθος συσσωρευμένους ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα καθώς και λεκέδες από λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα. Δεν επηρεάζει τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών. Καθαρισμός: 28 ημέρες μετά την αρμολόγηση.

Δειτε εδώ : https://www.youtube.com

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό φυσικών πετρών D-7 Durostick

  • Συσκευασίες: 1 lt, 5 lt
  • Κατανάλωση: 1lt/4-5m² επιφάνειας.
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A
STOT SE 3: Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Skin Corr. 1A: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
STOT SE 3: H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Υδροχλωρικό οξύ

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

1lt, 5lt

Εταιρία

Durostick

OEM