Βερνίκι νερού Durostick Decofin Aqua 750ml

13.90

Βερνίκι νερού διάφανο για προστασία τεχνοτροπιών και χρωμάτων κιμωλίας.

Εξαντλημένο

MPN: N/A Κατηγορία: Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνίκι νερού Durostick Decofin Aqua 750ml

  • Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κα­τάλληλο για εσωτερική χρήση.
  • Προ­στατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν υποδεχθεί τεχνοτροπίες, πατητές τσιμεντοκονίες όπως και χρώματα κιμωλίας.
  • Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφά­νειες, τους δίνει βάθος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθη­μερινή χρήση των χώρων και ‘επιτρέπει’ το καθά­ρισμά τους με ήπια οικιακά καθαριστικά.
  • Άοσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδί­ζει και είναι φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Κατανάλωση: 12-13m2/lt

 

 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας MSDS

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣΟδηγία 67/548/ΕE και την Οδηγία 1999/45/ΕE:Στοιχεία επισήμανσης:

2.2Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):Σύμφωνα μετην Οδηγία 67/548/ΕE και την Οδηγία 1999/45/ΕE, το προϊόν δεν θεωρείται σαν επικίνδυνο.Οδηγία 67/548/ΕE και την Οδηγία 1999/45/ΕE:Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

2.1Δεν είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο. Εφόσον ζητηθεί, παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη το δελτίο στοιχείων ασφαλείας.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα στοιχεία της σήμανσης είναι τα εξής:Άνευ αντικειμένουΆλλοι κίνδυνοι:2.3EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδρασηΠρόσθετες πληροφορίες:P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέταP102: Μακριά από παιδιάP103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήσηP501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)Συστάσεις προφυλάξεων:Άνευ αντικειμένουΕνδείξεις κινδύνου:Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Μάρκα

Durostick

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg