Καθαριστικό Durostick DUROCLEAN

6.60

Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας

Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καπνιάς στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών. Η μέγιστη θερμική απόδοση και η καλή λειτουργία του τζακιού και της ξυλόσομπας επιτυγχάνεται με τον επιμελή καθαρισμό της καμινάδας με τη χρήση του DUROCLEAN, χωρίς επίπονη προσπάθεια ή βοήθεια τεχνίτη, σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα και οικονομικά.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DUROCLEAN MSDS

 

in stock

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick DUROCLEAN

  • Συσκευασία : 90gr.
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Κατανάλωση : 2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανάλογα με τη χρήση.
  • Οδηγίες προφύλαξης: Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα από κατάποση, Κατηγορία 4, H302 Aquatic Acute 1: Οξεία επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1, H400 Aquatic Chronic 1: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1, H410 Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2, H319 Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2, H315

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Acute Tox. 4: H302 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Aquatic Chronic 1: H410 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Πενταϋδρίτη θειικού χαλκού

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM