Καθαριστικό πλακιδίων Durostick

3.4014.80

Οξινο καθαριστικό πλακιδίων είδικο στο να απομακρύνει οικοδομικά κατάλοιπα

Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και οικοδομικά κατάλοιπα που δημιουργούνται κατά την τοποθέτηση. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί άμεσα, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους στους αρμούς πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. Χρησιμοποιήστε το 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης.

Δειτε εδώ : https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: KATHAR PLAKIDION MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , , Ετικέτες: , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό πλακιδίων Durostick

  • Πανίσχυρη δράση
  • Αφαίρει υπολείμματα τσιμέντων, αρμόστοκων κ.α
  • Συσκευασίες: 1 lt, 5 lt
  • Κατανάλωση: 5-7 m2 / lt
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Πριν την χρήση δοκιμάστε το σε μια άκρη σε πλακάκια που δεν θα βλέπετε συχνά (σε περίπτωση που τα κάνει ζημιά)

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1 Skin Corr. 1B: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B STOT SE 3: Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

   

 

Ενδείξεις κινδύνου:

Skin Corr. 1B: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες STOT SE 3: H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ(ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Υδροχλωρικό οξύ

Άλλοι κίνδυνοι: Ανευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

1lt, 5lt

Εταιρία

Durostick

OEM