Καθαριστικό Durostick D-21

4.7017.00

Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

Δείτε εδώ  https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: D-21

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick D-21

  • Ισχυρότατο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών.
  • Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, με ελάχιστο τρίψιμο.
  • Απομακρύνει λεκέδες από πότισμα γλαστρών σε βεράντες, σε χώρους με λευκά ή χρωματιστά μάρμαρα.
  • Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.
  • Κατανάλωση :1lt/5-6m²  επιφάνειας
  • Συσκευασία: 1lt ,5 lt
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Ενδείξεις κινδύνου:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί о οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.75 kg
ΒΑΡΟΣ

1lt, 5lt

Εταιρία

Durostick

OEM