Καθαριστικό Durostick D-61

4.00

Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά

Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας. Επαναφέρει τη γυαλάδα με ελάχιστο τρίψιμο, σε μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να χαράζει. Ιδανικό για ανοξείδωτα σκεύη, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και μαυρίλα από ασημικά και εικόνες. Αφαιρεί την οξείδωση από ορειχάλκινα και χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ. Κατάλληλο και για ανοξείδωτα ή χρωμιωμένα μέρη σε σκάφη αναψυχής. Δεν περιέχει διαλυτικά που βλάπτουν το περιβάλλον και τα οργανικά συστατικά του είναι εύκολα βιοδιασπώμενα.

Δειτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: D-61 MSDS

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:  Καθαριστικό Durostick D-61

  • Συσκευασία : 250ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Οδηγίες προφύλαξης : Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP)

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Eye Dam. 1: H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες:

Άνευ αντικειμένου

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Ethoxylated Undecyl Alcohol

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM