Αντιμυκητιακό MOLD BLOCKER Kraft 1lt

2.50

Αντιμυκητιακό υδατοδιαλυτό προϊόν για εσωτερική και εξωτερική χρήση 1 lt

Εξαντλημένο

MPN: N/A Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αντιμυκητιακό MOLD BLOCKER Kraft 1lt

  • Περιέχει βιοκτόνα συστατικά που εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας
  • Απόχρωση: Διάφανο
  • Απόδοση: 8-10 m2 / lt
  • Συσκευασία: 1 lt
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Οδηγίες ασφαλείας:

1) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διαφυλάξεις του κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες προσαρμογές και μετατροπές). To προιόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον  αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας

Διάβρωση του δέρματος κατηγορια 1Β   Η314  Προκαλέι σοβαρά δερματικά εγκαυματα και οφθαλμικές βλάβες

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη κατηγορία 1  Η318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλαβη

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξέως κινδύνου κατηγορία 1   Η400    Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Επικίνδυνο για το υδατινο περιβάλλον χρόνιου κινδύνου καηγορία 2   Η411   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

2) Στοιχεία ταξινόμησης

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η314   Προκαλέι σοβαρά δερματικά εγκαυματα και οφθαλμικές βλάβες

Η400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Η411   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

Ρ264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο

Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφερατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστει σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Ρ310  Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό

Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλη να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προιόντος ή την ετικέτα

Ρ102 Μακριά απο παιδιά

Ρ301+Ρ310 Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό

Ρ305+Ρ351+Ρ338  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετα λεπτά, Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg

Εταιρία

KRAFT

OEM