Αδιαβροχοποιητικό πέτρας Durostick RENOLIT

8.5030.00

Αδιαβροχοποιητικό πετρών διαλύτου

Σιλικονούχο, υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού με διαλύτες. Διαπνέον. Δημιουργεί την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. Kατάλληλο για κάθε είδους επένδυση φυσικών ή τεχνητών πετρών, τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων. Προστατεύει τη συνδετική λάσπη των πετρών από την υγρασία και τη μελλοντική αποσάθρωσή της από την επίδραση παγετού ή την απορρόφηση νερού.

Δείτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: RENOLIT MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αδιαβροχοποιητικό πέτρας Durostick RENOLIT

  • Συσκευασία : 150-300ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3
STOT RE 1: Τοξικότητα συγκεκριμένη σε ορισμένα όργανα (επαναλαμβανόμενες εκθέσεις), Κατηγορία 1
STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
STOT RE 1: H372 – Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P331: MHN προκαλέσετε εμετό
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg
ΒΑΡΟΣ

1lt, 4 lt

Εταιρία

Durostick

OEM